Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
SPISY POWSZECHNE
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wnioski do pobrania strona główna 

Wnioski do pobrania

Podatki i opłaty

DL-1 -DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (dla osób prawnych)
DN-1 -DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (dla osób prawnych)
DR-1 -DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (dla osób prawnych)
IL-1 -INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (dla osób fizycznych)
IN-1- INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (dla osób fizycznych)
IR-1 -INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (dla osób fizycznych)
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej (uzyskanych dochodach) oraz stanie majątkowym w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie zobowiązań podatkowych

 

 

 

Gospodarownanie odpadami

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Wniosek o zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych 

Oświadczenia do zezwolenia na wywóz nieczystości ciekłych.docx;

 

 

 

 

 

Planowanie Przestrzenne i Ochorna Środowiska

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o zaświadczenie czy działki znajdują się na obszarze rewitalizacji i/lub w specjalnej strefie rewitalizacji
Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moskorzew
Wniosek - Azbest
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 

 

 

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

CEIDG-1
Instrukcja CEIDG-1
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia - wersja papierowa
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia - wersja elektroniczna
Wniosek o odpisy aktów stanu cywilnego
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

 

 

 

Sprawy Obywatelskie

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie pobytu stałego
Pełnomocnictwo
Wniosek o wydanie zaświadczenia z RM

 

Rejstr działalności regulowanej

 

Wzór - Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
Wzór - Oświadczenie

 

 

 

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B

 

 

 

 

Inne

Wniosek o dofnansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

 

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

 

 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-10 10:42:25 Informację zaktualizowano 2022-10-17 11:38:55, wprowadzający: Krystian Wójcik
wersja do druku