Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° Poprzednie
° tematycznie
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2011r. strona główna 

2011r.
 Uchwała Nr V/15/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2011-2022 r.
Obowiązuje od: 2011-02-25   Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 13:40:33 Informację zaktualizowano 2011-03-16 11:43:52, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr V/16/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie: podjęcia zobowiązania do zaciągnięcia kredytu.
Obowiązuje od: 2011-02-25   Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 13:42:50 Informację zaktualizowano 2011-03-16 11:44:02, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Moskorzew na 2011 rok
Obowiązuje od: 2011-02-25   Data wprowadzenia informacji 2011-03-11 13:47:25 Informację zaktualizowano 2011-03-16 11:44:11, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie: poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
Obowiązuje od: 2011-02-25   Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 11:38:28 Informację zaktualizowano 2011-03-16 11:44:20, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr V/19/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
Obowiązuje od: 2011-02-25   Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:04:26, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr V/20/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pulicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Moskorzew w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Obowiązuje od: 2011-02-25   Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:12:36, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr V/21/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie: przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Przemocy w Rodzinie
Obowiązuje od: 2011-02-25   Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:15:12 Informację zaktualizowano 2011-03-16 12:15:39, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr V/22/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
Obowiązuje od: 2011-02-25   Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:20:13, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VI/23/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-03-30   Data wprowadzenia informacji 2011-04-27 14:27:32, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VI/24/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie:zmiany uchwały Nr V/15/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2011-2022
Obowiązuje od: 2011-03-30   Data wprowadzenia informacji 2011-04-27 14:30:28, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VI/25/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
Obowiązuje od: 2011-03-30   Data wprowadzenia informacji 2011-04-27 14:33:13, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VI/26/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Moskorzew na lata 2009-2015
Obowiązuje od: 2011-03-30   Data wprowadzenia informacji 2011-04-27 14:48:33 Informację zaktualizowano 2011-04-27 14:48:54, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VI/27/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Obowiązuje od: 2011-03-30   Data wprowadzenia informacji 2011-04-27 14:35:54, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VI/28/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości.
Obowiązuje od: 2011-03-30   Data wprowadzenia informacji 2011-04-27 14:40:10, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VII/29/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej.
Obowiązuje od: 2011-06-29   Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 10:43:01 Informację zaktualizowano 2011-07-06 10:43:44, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VII/30/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-06-29   Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 10:46:29, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VII/31/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2011-2022
Obowiązuje od: 2011-06-29   Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 10:51:00 Informację zaktualizowano 2011-07-06 10:53:55, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VII/32/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r.
Obowiązuje od: 2011-06-29   Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 10:59:57 Informację zaktualizowano 2011-07-06 11:14:41, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VII/33/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.
Obowiązuje od: 2011-06-29   Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 11:03:26, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VII/34/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Moskorzew z wykonania budżetu za 2010 r.
Obowiązuje od: 2011-06-29   Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 11:05:44, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VII/35/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławnika.
Obowiązuje od: 2011-06-29   Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 11:09:44, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VII/36/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
Obowiązuje od: 2011-06-29   Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 11:12:33, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VIII/37/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 05 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-08-05   Data wprowadzenia informacji 2011-09-05 09:57:38 Informację zaktualizowano 2011-12-07 11:44:52, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VIII/38/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 05 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2011-2022
Obowiązuje od: 2011-08-05   Data wprowadzenia informacji 2011-09-05 10:04:01 Informację zaktualizowano 2011-12-07 11:45:40, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr IX/39/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2011-2022
Obowiązuje od: 2011-09-29   Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 11:49:11, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr IX/40/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-09-29   Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 11:51:45, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr IX/41/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 września 2011 r. w sprawie:zmian w statucie Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie
Obowiązuje od: 2011-09-29   Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 11:56:18, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr X/42/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2011-2022
Obowiązuje od: 2011-10-27   Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 12:00:39, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr X/43/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-10-27   Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 12:05:31, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr X/44/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: wyboru ławnika
Obowiązuje od: 2011-10-27   Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 12:10:32, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XI/45/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011r.
Obowiązuje od: 2011-11-29   Data wprowadzenia informacji 2011-12-16 08:44:01, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XI/46/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.
Obowiązuje od: 2011-11-29   Data wprowadzenia informacji 2011-12-16 08:47:58, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XI/47/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: oświadczenia dotyczącego lokalizacji biogazowni na terenie Gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2011-11-29   Data wprowadzenia informacji 2011-12-16 08:50:28, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XI/48/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie:opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gmine Moskorzew
Obowiązuje od: 2011-11-29   Data wprowadzenia informacji 2011-12-16 08:54:26, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XI/49/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: zbycia działki rolnej
Obowiązuje od: 2011-11-29   Data wprowadzenia informacji 2011-12-16 08:59:09 Informację zaktualizowano 2011-12-16 08:59:58, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XII/50/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2011-2022
Obowiązuje od: 2011-12-08   Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 13:48:43, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XII/51/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-12-08   Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 13:51:57, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XII/52/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
Obowiązuje od: 2011-12-08   Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 13:57:50, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XII/53/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
Obowiązuje od: 2011-12-08   Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 14:00:50, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XII/54/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
Obowiązuje od: 2011-12-08   Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 14:03:21, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XII/55/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie: stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2012 roku
Obowiązuje od: 2011-12-08   Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 14:09:18, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIII/56/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2011-2022
Obowiązuje od: 2011-12-29   Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 15:20:04, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIII/57/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-12-29   Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 15:22:33, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIII/58/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-12-29   Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 15:26:54, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIII/59/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011r.
Obowiązuje od: 2011-12-29   Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 15:30:11, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIII/60/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej
Obowiązuje od: 2011-12-29   Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 08:18:48, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIII/61/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XII/52/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 grudnia 2011
Obowiązuje od: 2011-12-29   Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 08:21:31, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIII/62/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie:zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
Obowiązuje od: 2011-12-29   Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 08:24:58, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIII/63/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie:wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej.
Obowiązuje od: 2011-12-29   Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 08:27:21, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIII/64/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XI/49/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zbycia działki rolnej.
Obowiązuje od: 2011-12-29   Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 08:30:23, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIII/65/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Moskorzew na 2012 rok.
Obowiązuje od: 2011-12-29   Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 08:35:55, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
wersja do druku