Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° Poprzednie
° tematycznie
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2016 r. strona główna 

2016 r.
 Uchwała Nr XVI/66/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2028.
Data wprowadzenia informacji 2016-02-05 09:21:54 Informację zaktualizowano 2016-02-05 09:22:23, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XVI/67/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2016r.
Data wprowadzenia informacji 2016-02-05 09:27:28 Informację zaktualizowano 2016-02-05 09:30:04, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XVI/68/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-02-05 09:33:27, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XVI/69/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu.
Data wprowadzenia informacji 2016-02-05 09:36:48 Informację zaktualizowano 2016-02-05 09:38:07, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy

Uchwała Nr XVII/70/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/66/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 -2028

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-01 10:27:00 Informację zaktualizowano 2016-04-01 10:36:27, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XVII/71/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016r.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-01 10:39:58 Informację zaktualizowano 2016-04-01 10:40:47, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XVII/72/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz solecki w budżecie gminy na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-01 10:42:53, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XVII/73/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewicach oraz Wiejskiego Centrum Kulturalno - Turystycznego w Moskorzewie 97
Data wprowadzenia informacji 2016-04-01 10:51:48 Informację zaktualizowano 2016-04-01 10:52:09, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XVII/74/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew na rok 2016r.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-01 10:55:13, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XVII/75/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wloszczowskiego.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-01 10:57:34, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XVIII/76/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/66/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 -2028
Data wprowadzenia informacji 2016-05-06 11:22:29 Informację zaktualizowano 2016-05-06 11:23:23, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XVIII/77/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016r.
Data wprowadzenia informacji 2016-05-06 11:26:03 Informację zaktualizowano 2016-05-06 11:26:55, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XVIII/78/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie:zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2016-05-06 11:32:50, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XVIII/79/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2016-05-06 11:36:06, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XVIII/80/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/94/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28.04.2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-05-06 11:38:31 Informację zaktualizowano 2016-05-06 11:40:40, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIX/81/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 -2028
Data wprowadzenia informacji 2016-06-29 12:34:30 Informację zaktualizowano 2016-06-29 12:50:06, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIX/82/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
Data wprowadzenia informacji 2016-06-29 12:51:55 Informację zaktualizowano 2016-06-29 12:52:37, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIX/83/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015
Data wprowadzenia informacji 2016-06-29 12:55:11 Informację zaktualizowano 2016-06-29 13:04:03, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIX/84/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moskorzew z tytulu wykonania budżetu za 2015 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-06-29 13:01:28, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIX/85/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2016-06-29 13:05:35, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIX/86/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach i placówkach
Data wprowadzenia informacji 2016-06-29 13:08:42 Informację zaktualizowano 2016-06-29 13:09:59, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIX/87/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wloszczowskiego
Data wprowadzenia informacji 2016-06-29 13:10:46, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XX/88/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 09:09:54, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XX/89/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 09:25:02, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXI/90/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 5 września 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2028
Data wprowadzenia informacji 2016-09-30 12:15:39 Informację zaktualizowano 2016-09-30 12:23:35, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXI/91/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
Data wprowadzenia informacji 2016-09-30 12:22:58 Informację zaktualizowano 2016-09-30 12:33:59, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXII/92/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 -2028
Data wprowadzenia informacji 2016-10-28 15:01:00 Informację zaktualizowano 2016-10-28 15:04:45, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXII/93/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-28 15:06:10 Informację zaktualizowano 2016-10-28 15:06:34, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXII/94/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/03 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Moskorzew.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-28 15:13:27, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXII/95/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-28 15:14:38 Informację zaktualizowano 2016-10-28 15:16:58, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIII/96/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 13:33:07 Informację zaktualizowano 2016-12-08 09:34:15, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIII/97/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 13:42:09, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIII/98/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 13:46:34, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIII/99/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode na terenie gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 13:51:28, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIII/100/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Moskorzew do gminnego zasobu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 13:55:48 Informację zaktualizowano 2016-12-01 13:56:43, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIII/101/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 14:02:01, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIV/102/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2028
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 10:57:26 Informację zaktualizowano 2017-01-05 11:06:39, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIV/103/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016r.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 11:10:42 Informację zaktualizowano 2017-01-05 11:12:55, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIV/104/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2028
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 11:29:37 Informację zaktualizowano 2017-01-05 11:39:04, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIV/105/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 11:44:03 Informację zaktualizowano 2017-01-27 08:08:25, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIV/106/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Moskorzew na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 11:48:21, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIV/107/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 11:50:53, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIV/108/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty na terenie gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 11:54:24, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
wersja do druku