Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° Poprzednie
° tematycznie
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2019 r. strona główna 

2019 r.

Uchwała Nr V/22/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2028

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 12:27:55, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy

Uchwała Nr V/23/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2019 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 12:36:51, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 13:24:59 Informację zaktualizowano 2019-02-05 13:25:22, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie : ustanowienia Wieloletniego programu osłonowego gminy Moskorzew „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023”.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 13:39:57 Informację zaktualizowano 2019-02-05 13:40:13, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 13:47:29 Informację zaktualizowano 2019-02-05 13:47:46, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 14:04:14 Informację zaktualizowano 2019-02-05 14:05:39, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 14:07:40, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwa1y NR XXXVI/174/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 r. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 14:59:12 Informację zaktualizowano 2019-02-05 15:00:52, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moskorzew.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 15:04:07, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectw Gminy Moskorzew.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 15:12:42, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 15:15:27 Informację zaktualizowano 2019-03-26 09:33:24, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwala Nr V/33/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 15:19:59, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2028
Data wprowadzenia informacji 2019-03-26 09:32:55 Informację zaktualizowano 2019-03-26 13:21:08, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-26 13:19:16 Informację zaktualizowano 2019-03-26 13:19:41, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 13:04:56 Informację zaktualizowano 2019-04-05 13:17:51, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze W placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 13:11:49 Informację zaktualizowano 2019-04-05 13:18:01, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 13:20:23 Informację zaktualizowano 2019-04-05 13:24:25, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały określającej podatek od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 13:24:58, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 13:32:04 Informację zaktualizowano 2019-04-05 13:35:25, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 13:43:46, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej, położonej w miejscowości Chlewska Wola
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 13:49:06, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej Nr 10/1
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 13:54:07 Informację zaktualizowano 2019-04-05 13:56:15, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 14:06:59, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 14:17:03 Informację zaktualizowano 2019-04-05 14:17:33, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmiany terminu wejścia w życie uchwały Nr V/25/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29.01.2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 14:19:51, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: obniżenia wskaźników procentowych wpływających na wysokość dodatku mieszkaniowego
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 14:23:28, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew na rok 2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 14:40:25, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 14:49:16 Informację zaktualizowano 2019-04-05 14:50:50, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2028
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 14:28:45 Informację zaktualizowano 2019-05-07 14:53:57, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 14:40:12 Informację zaktualizowano 2019-05-07 14:53:30, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 14:53:09 Informację zaktualizowano 2019-05-07 15:15:14, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 15:02:19, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Wiejskiego Centrum Kulturalno- Turystycznego w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 15:08:02, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Gminy Moskorzew do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 15:21:15 Informację zaktualizowano 2019-05-08 08:51:31, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 15:26:13 Informację zaktualizowano 2019-05-08 08:51:25, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 07:54:44 Informację zaktualizowano 2019-05-08 08:51:19, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/162/06 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 października 2006 oraz Statutu Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 07:59:27 Informację zaktualizowano 2019-05-08 07:59:47, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 08:06:21 Informację zaktualizowano 2019-05-08 08:51:02, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, emerytów i rencistów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 08:20:35 Informację zaktualizowano 2019-05-08 08:21:23, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 08:32:28, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 08:43:38 Informację zaktualizowano 2019-05-08 08:50:48, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form kształcenia nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, ustalenia specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 08:48:03, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2028
Data wprowadzenia informacji 2019-07-10 10:00:51 Informację zaktualizowano 2019-07-10 10:02:51, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-10 10:06:51 Informację zaktualizowano 2019-07-10 10:08:13, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Moskorzew wotum zaufania
Data wprowadzenia informacji 2019-07-10 10:12:02, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2019-07-10 10:14:44, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr IX/68/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moskorzew z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-10 10:17:09, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2019-07-10 10:19:43, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr IX/70/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2019-07-10 10:21:48, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Moskorzew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2019-07-10 10:33:57, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr IX/72/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2019-07-10 10:40:26, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr IX/73/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku wypłatę dodatku energetycznego
Data wprowadzenia informacji 2019-07-10 10:43:01, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-10 10:47:27, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr IX/75/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wynajmu pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Moskorzewie z siedziba, w Chlewicach na punkt apteczny.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-10 10:50:04, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr X/76/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2019-07-10 10:54:55, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Moskorzew.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-10 10:57:34, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2028
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 10:22:27 Informację zaktualizowano 2019-07-29 10:23:10, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 10:26:59 Informację zaktualizowano 2019-07-29 10:28:45, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała nr XI/80/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 10:32:39, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia19 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych przyznanych pod warunkiem zwrotu - pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki okresowe i celowe
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 10:35:43, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała nr XI/82/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 10:39:17 Informację zaktualizowano 2019-07-29 11:15:54, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 10:40:57 Informację zaktualizowano 2019-07-29 11:16:08, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała nr XI/84/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 10:43:11, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała nr XI/85/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/58/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/162/06 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 października 2006 oraz Statutu Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 10:46:05 Informację zaktualizowano 2019-07-29 11:18:00, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania komisji skarg, wniosków i petycji
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 10:49:35, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/2019 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Moskorzew do Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej We Włoszczowie
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 10:51:24, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 10:53:30, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 10:56:57, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 10:59:11, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu dofinansowania form kształcenia nauczycieli
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 11:01:09, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moskorzew na rok 2019
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 11:05:10, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XI/93/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/38/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29.03.2019 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 11:07:00, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Gminy Moskorzew na lata 2019-2023
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 11:09:36 Informację zaktualizowano 2019-07-29 12:13:06, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-10-08 10:43:04 Informację zaktualizowano 2019-10-08 10:52:35, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Moskorzew w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2019-10-08 10:54:37, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/43/2019 Rady Gminy Moskorzew dnia 29 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej Nr 10/1
Data wprowadzenia informacji 2019-10-08 11:01:46 Informację zaktualizowano 2019-10-08 11:02:03, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/73/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Data wprowadzenia informacji 2019-10-08 11:04:06 Informację zaktualizowano 2019-10-08 11:14:29, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/82/2019 Rady Gminy Moskorzew w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2019-10-08 11:16:18, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Data wprowadzenia informacji 2019-10-08 11:19:00, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 Września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Data wprowadzenia informacji 2019-10-08 11:21:44, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-11-13 14:55:45, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIII/103/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2019-11-13 15:04:11, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Data wprowadzenia informacji 2019-11-13 15:07:59, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Insurekcji Kościuszkowskiej w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2019-11-13 15:10:52, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIV/106/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Moskorzew w 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 09:56:31 Informację zaktualizowano 2019-12-09 09:57:01, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Moskorzew w 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 09:57:49, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 10:05:25, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą - Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „ONLINE”
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 10:06:46, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIV/110/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą - Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 10:10:28, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 10:13:07 Informację zaktualizowano 2019-12-09 10:24:21, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 10:16:05 Informację zaktualizowano 2019-12-09 10:25:40, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIV/113/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Tarnawa - Góra z dnia 19.09.2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 10:17:17 Informację zaktualizowano 2019-12-09 10:28:36, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XV/114/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2028
Data wprowadzenia informacji 2019-12-24 09:01:54 Informację zaktualizowano 2019-12-24 09:02:14, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XV/115/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-12-24 09:07:11 Informację zaktualizowano 2019-12-24 09:07:25, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XVI/116/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2028
Data wprowadzenia informacji 2020-01-08 10:34:15 Informację zaktualizowano 2020-01-08 10:52:12, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XVI/117/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu "Gminy Moskorzew na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-01-08 10:48:07 Informację zaktualizowano 2020-01-08 11:09:46, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XVI/118/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XHI/104/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Data wprowadzenia informacji 2020-01-08 12:10:25, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XVI/119/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2020-01-08 12:16:06, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XVI/120/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Moskorzew na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-01-08 12:29:05, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XVI/121/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-01-08 12:32:47 Informację zaktualizowano 2020-01-08 12:45:11, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XVI/122/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-01-08 12:52:34 Informację zaktualizowano 2020-01-08 12:57:40, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
wersja do druku