Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
° Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie
° Wiejskie Centrum Kulturalno - Turystyczny w Moskorzewie
° Gminny Ośrodek Kultury w Moskorzewie z/s w Chlewicach
° Zespół Placówek Oświatowych w Chlewicach
° Zespół Placówek Oświatowych w Moskorzewie
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki organizacyjne > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie strona główna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie
Kierownik GOPS: Lidia Szymkiewicz

Miejscowość: Moskorzew
Adres: 42
Poczta: 29-130 Moskorzew
Województwo: Świętokrzyskie
Powiat: włoszczowski

Telefon:

(034) 3542003

 e-mail

Zakres działania:                                                                      

gops_moskorzew@poczta.onet.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie :- uchwały Gminnej Rady Narodowej w Moskorzewie z dnia 27 marca 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie,
- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64 póz. 593/
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych / Dz. U. Nr 228, póz.2255 z póz. zm./
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, póz. 1591 z póz. zm. /
- innych właściwych aktów prawnych

Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową tworzoną przez Gminę Moskorzew i jej podlegającą.
Teren Gminy Moskorzew jest obszarem działania Ośrodka.

Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka pełni Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Ośrodek określa kierunki działania i zadania w zakresie pomocy społecznej na swoim terenie, realizuje zadania zlecone przez Wojewodę, zadania własne gminy i zadania własne o charakterze obowiązkowym.

Szczegółowy zakres działalności w załaczniku.

Do zadań Ośrodka należą :
1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej.
2. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
3. Koordynowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w § 5 ust. 4 Statutu.
4. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń pomocy społecznej.
5. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
6. Praca socjalna - rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
7. Przyjmowanie i kompletowanie dokumentacji oraz wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń rodzinnych.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-19 09:51:04 Informację zaktualizowano 2019-10-24 14:29:06, wprowadzający: Krystian Wójcik
wersja do druku