bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
Wnioski do pobrania strona główna 

Wnioski do pobrania

Podatki i opłaty

DL-1 -DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (dla osób prawnych)

DN-1 -DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (dla osób prawnych)

DR-1 -DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (dla osób prawnych)

IL-1 -INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (dla osób fizycznych)

IN-1- INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (dla osób fizycznych)

IR-1 -INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (dla osób fizycznych)

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Gospodarownaie odpadami

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Wniosek o zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych 

 

Planowanie Przestrzenne i Ochorna Środowiska

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY LUB USTALENIU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wniosek o zaświadczenie czy działki znajdują się na obszarze rewitalizacji i/lub w specjalnej strefie rewitalizacji

Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moskorzew

Wniosek - Azbest

 

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie odpisu aktu

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

 

Sprawy Obywatelskie


Formularz zgłoszenia pobytu stałego
Formularz zgłoszenia pobytu czasowego

Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Formularz zgłoszenia wyjazdu za granice Rzeczypospolitej Polskiej
Formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

 

Rejstr działalności regulowanej

Wzór - Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Wzór - Oświadczenie

Inne

Wniosek o dofnansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2016-06-10 10:42:25 | Data modyfikacji: 2020-01-20 10:40:45.
Data wprowadzenia: 2016-06-10 10:42:25
Data modyfikacji: 2020-01-20 10:40:45
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl