bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
Uchwały Rady strona główna 
 Uchwała Nr XVI/66/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2028.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-02-05 09:21:54 | Data modyfikacji: 2016-02-05 09:22:23.
 Uchwała Nr XVI/67/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2016r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-02-05 09:27:28 | Data modyfikacji: 2016-02-05 09:30:04.
 Uchwała Nr XVI/68/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-02-05 09:33:27.
 Uchwała Nr XVI/69/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-02-05 09:36:48 | Data modyfikacji: 2016-02-05 09:38:07.

Uchwała Nr XVII/70/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/66/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 -2028

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-04-01 10:27:00 | Data modyfikacji: 2016-04-01 10:36:27.
 Uchwała Nr XVII/71/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-04-01 10:39:58 | Data modyfikacji: 2016-04-01 10:40:47.
 Uchwała Nr XVII/72/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz solecki w budżecie gminy na 2017 rok.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-04-01 10:42:53.
 Uchwała Nr XVII/73/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewicach oraz Wiejskiego Centrum Kulturalno - Turystycznego w Moskorzewie 97

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-04-01 10:51:48 | Data modyfikacji: 2016-04-01 10:52:09.
 Uchwała Nr XVII/74/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew na rok 2016r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-04-01 10:55:13.
 Uchwała Nr XVII/75/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wloszczowskiego.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-04-01 10:57:34.
 Uchwała Nr XVIII/76/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/66/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 -2028

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-05-06 11:22:29 | Data modyfikacji: 2016-05-06 11:23:23.
 Uchwała Nr XVIII/77/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-05-06 11:26:03 | Data modyfikacji: 2016-05-06 11:26:55.
 Uchwała Nr XVIII/78/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie:zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-05-06 11:32:50.
 Uchwała Nr XVIII/79/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Moskorzewie

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-05-06 11:36:06.
 Uchwała Nr XVIII/80/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/94/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28.04.2009 r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-05-06 11:38:31 | Data modyfikacji: 2016-05-06 11:40:40.
 Uchwała Nr XIX/81/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 -2028

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-06-29 12:34:30 | Data modyfikacji: 2016-06-29 12:50:06.
 Uchwała Nr XIX/82/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-06-29 12:51:55 | Data modyfikacji: 2016-06-29 12:52:37.
 Uchwała Nr XIX/83/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-06-29 12:55:11 | Data modyfikacji: 2016-06-29 13:04:03.
 Uchwała Nr XIX/84/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moskorzew z tytulu wykonania budżetu za 2015 rok

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-06-29 13:01:28.
 Uchwała Nr XIX/85/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-06-29 13:05:35.
 Uchwała Nr XIX/86/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach i placówkach

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-06-29 13:08:42 | Data modyfikacji: 2016-06-29 13:09:59.
 Uchwała Nr XIX/87/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wloszczowskiego

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-06-29 13:10:46.
 Uchwała Nr XX/88/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-08-04 09:09:54.
 Uchwała Nr XX/89/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-08-04 09:25:02.
 Uchwała Nr XXI/90/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 5 września 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2028

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-09-30 12:15:39 | Data modyfikacji: 2016-09-30 12:23:35.
 Uchwała Nr XXI/91/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-09-30 12:22:58 | Data modyfikacji: 2016-09-30 12:33:59.
 Uchwała Nr XXII/92/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 -2028

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-10-28 15:01:00 | Data modyfikacji: 2016-10-28 15:04:45.
 Uchwała Nr XXII/93/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-10-28 15:06:10 | Data modyfikacji: 2016-10-28 15:06:34.
 Uchwała Nr XXII/94/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/03 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-10-28 15:13:27.
 Uchwała Nr XXII/95/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-10-28 15:14:38 | Data modyfikacji: 2016-10-28 15:16:58.
 Uchwała Nr XXIII/96/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-12-01 13:33:07 | Data modyfikacji: 2016-12-08 09:34:15.
 Uchwała Nr XXIII/97/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-12-01 13:42:09.
 Uchwała Nr XXIII/98/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-12-01 13:46:34.
 Uchwała Nr XXIII/99/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode na terenie gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-12-01 13:51:28.
 Uchwała Nr XXIII/100/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Moskorzew do gminnego zasobu nieruchomości

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-12-01 13:55:48 | Data modyfikacji: 2016-12-01 13:56:43.
 Uchwała Nr XXIII/101/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:02:01.
 Uchwała Nr XXIV/102/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2028

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-01-05 10:57:26 | Data modyfikacji: 2017-01-05 11:06:39.
 Uchwała Nr XXIV/103/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-01-05 11:10:42 | Data modyfikacji: 2017-01-05 11:12:55.
 Uchwała Nr XXIV/104/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2028

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-01-05 11:29:37 | Data modyfikacji: 2017-01-05 11:39:04.
 Uchwała Nr XXIV/105/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2017 rok

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-01-05 11:44:03 | Data modyfikacji: 2017-01-27 08:08:25.
 Uchwała Nr XXIV/106/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Moskorzew na 2017 rok.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-01-05 11:48:21.
 Uchwała Nr XXIV/107/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-01-05 11:50:53.
 Uchwała Nr XXIV/108/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty na terenie gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-01-05 11:54:24.

Zobacz:
   2003r.
   2004r.
   2005r.
   2006r.
   2007r.
   2008r.
   2009r.
   2010r.
   2011r.
   2012 r.
   2013 r.
   2014r
   2015 r.
   2016 r.
   2017 r.
   2018 r.
   2019 r.
   2020 r.
   2021 r.
   2022 r.
   2023 r.
   Poprzednie
   tematycznie
Data wprowadzenia: 2017-01-05 11:54:24
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Daniel Gardyjas
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl