> 2009r.

2009r.

 
Uchwała Nr XXI/85/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 luty 2009r. ws.uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Rada Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-18 10:25:11 | Data modyfikacji: 2009-06-18 12:01:20.
 
Uchwała Nr XXI/86/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 luty 2009r. w sprawie:uchwalenia budżetu gminy MOSKORZEW na 2009 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Rada Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-19 09:08:02 | Data modyfikacji: 2009-06-18 12:01:20.
 
Uchwała Nr XXI/87/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 luty 2009r. w sprawie:podjęcia zobowiązania do zaciągnięcia kredytu.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Rada Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-18 10:49:55 | Data modyfikacji: 2009-06-18 12:01:20.
 
Uchwała Nr XXI/88/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 luty 2009r. w sprawie:ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego za pracę pracowników oświaty nie będących nauczycielami oraz wartość jednego punktu w złotych

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Rada Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-18 10:53:46 | Data modyfikacji: 2009-06-18 12:01:20.
 
Uchwała Nr XXI/89/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 luty 2009r. w sprawie: określenia zasad przedłużenia na kolejny okres umów, dzierżawy, najmu zawartych na czas oznaczonych do 3 lat.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Rada Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-18 11:01:21 | Data modyfikacji: 2009-06-18 12:04:15.
 
Uchwała Nr XXII/90/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Rada Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-19 09:03:30 | Data modyfikacji: 2009-06-18 12:04:15.
 
Uchwała Nr XXII/91/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 marca 2009 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Rada Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-19 09:09:25 | Data modyfikacji: 2009-06-18 12:04:15.
 
Uchwała Nr XXII/92/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 marca 2009 w sprawie: ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Rada Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-18 11:34:51 | Data modyfikacji: 2009-06-18 12:07:20.
 
Uchwała Nr XXII/93/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 marca 2009 w sprawie: zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Chlewice

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Rada Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-18 11:39:49 | Data modyfikacji: 2009-06-18 12:11:02.
 
Uchwała Nr XXIII/94/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie: ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Rada Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-18 11:44:52 | Data modyfikacji: 2009-06-18 12:14:19.
 
Uchwała Nr XXIII/95/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Moskorzew za 2008 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Rada Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-19 09:13:46 | Data modyfikacji: 2009-06-18 12:14:19.
 
Uchwała Nr XXIII/96/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Rada Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-19 09:15:18 | Data modyfikacji: 2009-06-18 12:14:19.
 
Uchwała Nr XXIII/97/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe, i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacenia dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Rada Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-18 14:45:53 | Data modyfikacji: 2009-06-19 09:25:34.
 
Uchwała Nr XXIII/98/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie: rudziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Rada Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-06-18 14:50:37 | Data modyfikacji: 2009-06-19 09:22:04.
 
Uchwała Nr XXIV/99/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2009 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Rada Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-07-07 08:23:52 | Data modyfikacji: 2009-06-19 09:22:04.
 
Uchwała Nr XXIV/100/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwiec 2009 w sprawie: przyjęcia projektów herbu, flagi, baneru, pieczęci Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-07-07 08:28:06 | Data modyfikacji: 2009-06-19 09:22:04.
 
Uchwała Nr XXIV/101/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwiec 2009 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Włoszczowa

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-07-07 08:31:23 | Data modyfikacji: 2009-06-19 09:22:04.
 
Uchwała Nr XXIV/102/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwiec 2009 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/28/03 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-07-07 08:43:30 | Data modyfikacji: 2009-06-19 09:22:04.
 
Uchwała Nr XXIV/103/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwiec 2009 w sprawie: wyboru banku do wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy Moskorzew oraz jednostek organizacyjnych gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-07-07 09:28:59 | Data modyfikacji: 2009-06-19 09:22:04.
 
Uchwała Nr XXIV/104/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwiec 2009 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy w celu przeniesienia własności działek nr 383/1, 383/3, 384/1 i 384/3 położonych w obrębie geodezyjnym Moskorzew wchodzących w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-07-07 09:44:09 | Data modyfikacji: 2009-06-19 09:22:04.
 
Uchwała Nr XXIV/105/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwiec 2009 w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-07-07 09:47:16 | Data modyfikacji: 2009-06-19 09:22:04.
 
Uchwała Nr XXV/106/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 sierpnia 2009 w sprawie: 1. przystąpienia Gminy Moskorzew do tworzonego Stowarzyszenia -Lokalna Grupa Rybacka pn.,,Między Nidą a Pilicą'' 2.udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Klimkowi Wójtowi Gminy do pełnego reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu -Lokalna Grupa Rybacka pn. ,,Między Nidą a Pilicą"

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Rada Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-09-03 09:05:43 | Data modyfikacji: 2009-06-19 09:22:04.
 
Uchwała Nr XXV/107/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 sierpnia 2009 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/94/09 Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2009

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-09-03 09:10:55 | Data modyfikacji: 2009-06-19 09:22:04.
 
Uchwała Nr XXVI/108/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 września 2009 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:25:48 | Data modyfikacji: 2009-10-23 14:26:28.
 
Uchwała Nr XXVI/109/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 września 2009 w sprawie:zmiany uchwały Nr XX/97/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe, i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacenia dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:33:11 | Data modyfikacji: 2009-10-23 14:26:28.
 
Uchwała Nr XXVII/110/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 października 2009 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-11-12 09:30:00 | Data modyfikacji: 2009-10-23 14:26:28.
 
Uchwała Nr XXVII/111/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 października 2009 w sprawie:zatwierdzenia Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Moskorzw na lata 2009-2015

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-11-12 09:35:02 | Data modyfikacji: 2009-10-23 14:26:28.
 
Uchwała Nr XXVIII/112/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 grudnia 2009 w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-12-16 10:36:36 | Data modyfikacji: 2009-12-16 10:37:28.
 
Uchwała Nr XXVIII/113/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 grudnia 2009 w sprawie:określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2010 rok.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-12-16 10:42:59 | Data modyfikacji: 2010-02-10 09:12:10.
 
Uchwała Nr XXVIII/114/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 grudnia 2009 w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum w Gminie Moskorzew oraz określenie granic obwodów.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-12-16 10:46:30 | Data modyfikacji: 2009-12-16 10:48:04.
 
Uchwała Nr XXVIII/115/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 grudnia 2009 w sprawie:przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą ,,e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"i zabezpieczenia wkładu własnego.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-12-16 10:58:01 | Data modyfikacji: 2009-12-16 10:48:04.
 
Uchwała Nr XXVIII/116/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 grudnia 2009 w sprawie:przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą ,,e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"i zabezpieczenia wkładu własnego.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2009-12-16 11:05:08 | Data modyfikacji: 2009-12-16 10:48:04.
 
Uchwała Nr XXIX/117/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-01-29 12:36:17 | Data modyfikacji: 2010-04-23 13:27:05.
 
Uchwała Nr XXIX/118/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-01-29 12:40:38 | Data modyfikacji: 2010-04-23 13:27:05.
 
Uchwała Nr XXIX/119/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Moskorzew na 2010 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-01-29 12:44:07 | Data modyfikacji: 2010-04-23 13:27:05.
Data wprowadzenia: 2010-01-29 12:44:07
Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
ObowižEzuje od: 2009-12-28
Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl