Uchwała Nr V/15/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2011-2022 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-03-11 13:40:33 | Data modyfikacji: 2011-03-16 11:43:52.
 Uchwała Nr V/16/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie: podjęcia zobowiązania do zaciągnięcia kredytu.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-03-11 13:42:50 | Data modyfikacji: 2011-03-16 11:44:02.
 Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Moskorzew na 2011 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-03-11 13:47:25 | Data modyfikacji: 2011-03-16 11:44:11.
 Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie: poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-03-16 11:38:28 | Data modyfikacji: 2011-03-16 11:44:20.
 Uchwała Nr V/19/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-03-16 12:04:26.
 Uchwała Nr V/20/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pulicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Moskorzew w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-03-16 12:12:36.
 Uchwała Nr V/21/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie: przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Przemocy w Rodzinie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-03-16 12:15:12 | Data modyfikacji: 2011-03-16 12:15:39.
 Uchwała Nr V/22/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-03-16 12:20:13.
 Uchwała Nr VI/23/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-04-27 14:27:32.
 Uchwała Nr VI/24/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie:zmiany uchwały Nr V/15/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2011-2022

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-04-27 14:30:28.
 Uchwała Nr VI/25/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-04-27 14:33:13.
 Uchwała Nr VI/26/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Moskorzew na lata 2009-2015

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-04-27 14:48:33 | Data modyfikacji: 2011-04-27 14:48:54.
 Uchwała Nr VI/27/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-04-27 14:35:54.
 Uchwała Nr VI/28/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-04-27 14:40:10.
 Uchwała Nr VII/29/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-07-06 10:43:01 | Data modyfikacji: 2011-07-06 10:43:44.
 Uchwała Nr VII/30/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-07-06 10:46:29.
 Uchwała Nr VII/31/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2011-2022

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-07-06 10:51:00 | Data modyfikacji: 2011-07-06 10:53:55.
 Uchwała Nr VII/32/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-07-06 10:59:57 | Data modyfikacji: 2011-07-06 11:14:41.
 Uchwała Nr VII/33/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-07-06 11:03:26.
 Uchwała Nr VII/34/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Moskorzew z wykonania budżetu za 2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-07-06 11:05:44.
 Uchwała Nr VII/35/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławnika.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-07-06 11:09:44.
 Uchwała Nr VII/36/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-07-06 11:12:33.
 Uchwała Nr VIII/37/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 05 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-09-05 09:57:38 | Data modyfikacji: 2011-12-07 11:44:52.
 Uchwała Nr VIII/38/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 05 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2011-2022

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-09-05 10:04:01 | Data modyfikacji: 2011-12-07 11:45:40.
 Uchwała Nr IX/39/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2011-2022

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:49:11.
 Uchwała Nr IX/40/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:51:45.
 Uchwała Nr IX/41/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 września 2011 r. w sprawie:zmian w statucie Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:56:18.
 Uchwała Nr X/42/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2011-2022

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-12-07 12:00:39.
 Uchwała Nr X/43/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-12-07 12:05:31.
 Uchwała Nr X/44/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: wyboru ławnika

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-12-07 12:10:32.
 Uchwała Nr XI/45/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-12-16 08:44:01.
 Uchwała Nr XI/46/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-12-16 08:47:58.
 Uchwała Nr XI/47/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: oświadczenia dotyczącego lokalizacji biogazowni na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-12-16 08:50:28.
 Uchwała Nr XI/48/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie:opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gmine Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-12-16 08:54:26.
 Uchwała Nr XI/49/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: zbycia działki rolnej

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-12-16 08:59:09 | Data modyfikacji: 2011-12-16 08:59:58.
 Uchwała Nr XII/50/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2011-2022

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-01-10 13:48:43.
 Uchwała Nr XII/51/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-01-10 13:51:57.
 Uchwała Nr XII/52/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-01-10 13:57:50.
 Uchwała Nr XII/53/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-01-10 14:00:50.
 Uchwała Nr XII/54/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-01-10 14:03:21.
 Uchwała Nr XII/55/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie: stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2012 roku

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-01-10 14:09:18.
 Uchwała Nr XIII/56/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2011-2022

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-01-11 15:20:04.
 Uchwała Nr XIII/57/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-01-11 15:22:33.
 Uchwała Nr XIII/58/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-01-11 15:26:54.
 Uchwała Nr XIII/59/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-01-11 15:30:11.
 Uchwała Nr XIII/60/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-01-12 08:18:48.
 Uchwała Nr XIII/61/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XII/52/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 grudnia 2011

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-01-12 08:21:31.
 Uchwała Nr XIII/62/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie:zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-01-12 08:24:58.
 Uchwała Nr XIII/63/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie:wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-01-12 08:27:21.
 Uchwała Nr XIII/64/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XI/49/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zbycia działki rolnej.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-01-12 08:30:23.
 Uchwała Nr XIII/65/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Moskorzew na 2012 rok.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-01-12 08:35:55.
Data wprowadzenia: 2012-01-12 08:35:55
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
ObowižEzuje od: 2011-12-29
Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska