Uchwała Nr XIV/66/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2024

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-02-22 08:33:51.
 Uchwała Nr XIV/67/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2012 rok.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-05-18 09:33:00.
 Uchwała Nr XIV/68/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: podjęcia zobowiązania do zaciągnięcia kredytu.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-02-22 08:38:03.
 Uchwała Nr XIV/69/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-02-22 08:44:01.
 Uchwała Nr XIV/70/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-02-22 08:51:16.
 Uchwała Nr XIV/71/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-02-22 09:03:37.
 Uchwała Nr XIV/72/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-02-22 09:06:07.
 Uchwała Nr XIV/73/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach w filię Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-02-22 09:10:00.
 Uchwała Nr XIV/74/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/97/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za : wysługę lat, motywacyjnego , funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-02-22 09:18:19.
 Uchwała Nr XV/75/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012-2022

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-03-08 08:39:42.
 Uchwała Nr XV/76/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-03-08 08:42:08.
 Uchwała Nr XV/77/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie obsługi informatycznej.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-03-08 08:44:32.
 Uchwała Nr XVI/78/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-04-20 10:52:27.
 Uchwała Nr XVII/79/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach i placówkach.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-05-08 12:09:48.
 Uchwała Nr XVII/80/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie:wystąpienia Gminy Moskorzew ze Związku Międzygminnego Gazownictwa ,,NIDA'' z siedzibą w Jędrzejowie.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-05-08 12:15:57.
 Uchwała Nr XVIII/81/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-06-11 11:25:23.
 Uchwała Nr XIX/82/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-07-12 13:17:05.
 Uchwała Nr XIX/83/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie : absolutorium dla Wójta Gminy Moskorzew z wykonania budżetu za 2011 rok.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-07-12 13:20:35.
 Uchwała Nr XIX/84/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie:wyboru banku do wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy MOSKORZEW oraz jednostek organizacyjnych Gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-07-12 13:24:46.
 Uchwała Nr XIX/85/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwiec 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-07-12 13:27:17.
 Uchwała Nr XIX/86/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zbadania istnienia przesłanek do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Gminy

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY | Data wprowadzenia: 2012-07-12 13:36:41.
 Uchwała Nr XX/87/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 września 2012 r. w sprawie nie stwierdzenia przesłanek do wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Gminy.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY | Data wprowadzenia: 2012-10-02 12:47:40.
 Uchwała Nr XX/88/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/68/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie podjęcia zobowiązania do zaciągnięcia kredytu.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-10-02 12:52:14.
 Uchwała Nr XX/89/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-10-02 12:55:16.
 Uchwała Nr XXI/90/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-11-06 10:33:10.
 Uchwała Nr XXI/91/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie skargi z dnia 5 września 2012 r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-11-06 10:35:09 | Data modyfikacji: 2017-05-19 09:34:27.
 Uchwała Nr XXI/92/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie skargi z dnia 12 czerwca 2012 r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-11-06 10:38:44 | Data modyfikacji: 2017-05-19 09:36:40.
 Uchwała Nr XXI/93/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia ,,Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego''

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-11-06 10:45:20.
 Uchwała Nr XXI/94/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Moskorzew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-11-06 10:50:53.
 Uchwała Nr XXI/95/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-11-06 10:56:12.
 Uchwała Nr XXII/96/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-12-21 14:47:10.
 Uchwała Nr XXII/97/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/95/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-12-21 14:49:43.
 Uchwała Nr XXII/98/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-12-21 14:54:34.
 Uchwała Nr XXII/99/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za dostarczanie wody z urządzeń sieci komunalnej w Gminie Moskorzew .

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-12-21 15:03:03.
 Uchwała Nr XXIII/100/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-12-17 13:27:22.
 Uchwała Nr XXIII/101/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-12-17 13:30:07.
 Uchwała Nr XXIII/102/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-12-17 13:32:15.
 Uchwała Nr XXIII/103/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-12-17 13:35:23.
 Uchwała Nr XXIII/104/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2013 roku.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-12-17 13:37:46.
 Uchwała Nr XXIII/105/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-12-17 13:42:17.
 Uchwała Nr XXIII/106/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: określania terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-12-17 13:46:58.
 Uchwała Nr XXIII/107/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: określania metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-12-17 13:49:49.
 Uchwała Nr XXIII/108/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Moskorzew, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasadach korzystania z tych obiektów.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2012-12-17 13:54:49.
 Uchwała Nr XXIV/109/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: skargi pana Grzyba Łukasza z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-01-03 14:57:42.
 Uchwała Nr XXIV/110/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Moskorzew na 2013 rok.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-01-03 15:10:14.
 Uchwała Nr XXIV/111/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-01-03 15:16:21.
 Uchwała Nr XXIV/111/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.-Korekta uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-01-07 16:58:44.
 Uchwała Nr XXIV/112/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew w 2013 roku.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-01-03 15:28:23.
 Uchwała Nr XXIV/113/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Moskorzew.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-01-03 15:34:27.
 Uchwała Nr XXIV/114/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: podziału gminy Moskorzew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-01-03 15:55:10.
 Uchwała Nr XXIV/115/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012-2022

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-01-03 15:59:48.
 Uchwała Nr XXIV/116/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-01-03 16:02:43.
 Uchwała Nr XXIV/117/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-01-03 16:05:42.
 Uchwała Nr XXIV/118/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: szczegółego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczenie przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2013-01-03 16:14:18.
Data wprowadzenia: 2013-01-03 16:14:18
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
ObowižEzuje od: 2013-07-01
Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska