Uchwała Nr VII/22/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2028

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-02-04 13:17:53 | Data modyfikacji: 2015-02-04 13:48:12.
 Uchwała Nr VII/23/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy MOSKORZEW na 2015r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-02-04 13:22:41 | Data modyfikacji: 2015-02-04 13:48:21.
 Uchwała Nr VII/24/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-02-04 13:28:30 | Data modyfikacji: 2015-02-04 13:48:31.
 Uchwała Nr VII/25/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/36/07 Rady Gminy Moskorzew z dnia 9 listopada 2007 roku.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-02-04 13:31:04 | Data modyfikacji: 2015-02-04 13:48:41.
 Uchwała Nr VII/26/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/106/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 sierpnia 2009 roku.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-02-04 13:33:28 | Data modyfikacji: 2015-02-04 13:49:06.
 Uchwała Nr VII/27/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-02-04 13:46:54 | Data modyfikacji: 2015-02-04 13:49:31.
 Uchwała Nr VIII/28/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 marca 2015r w sprawie zmiany uchwały Nr VII/22/15Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2028

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-04-02 08:59:35.
 Uchwała Nr VIII/29/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 marca 2015r w sprawie zamian w budżecie gminy na 2015r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-04-02 09:03:11 | Data modyfikacji: 2015-04-02 09:45:54.
 Uchwała Nr VIII/30/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 marca 2015r w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Moskorzew na lata 2015-2020

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-04-02 09:06:16 | Data modyfikacji: 2018-02-07 10:10:04.
 Uchwała Nr VIII/31/15 Rady Gminy Moskoprzew z dnia 24 marca 2015r w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-04-02 09:28:39.
 Uchwała Nr VIII/32/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 marca 2015r w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew w 2015 roku.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-04-02 09:31:54.
 Uchwała Nr VIII/33/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 marca 2015r w sprawie poboru podatków i opłat, określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-04-02 09:35:03.
 Uchwała Nr VIII/34/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 marca 2015r w sprawie zmiany Uchwały Nr V/12/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2015 roku

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-04-02 09:38:35.
 Uchwała Nr VIII/35/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 marca 2015r w sprawie przystąpienia Gminy Moskorzew do Stowarzyszenia Świętokorzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-04-02 09:42:50.
 Uchwała Nr VIII/36/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 marca 2015r w sprawie zmiany Uchwały Nr V/7/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-04-02 09:45:18.
 Uchwała Nr IX/37/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/22/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2018

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-06-01 21:34:51 | Data modyfikacji: 2015-06-01 21:36:51.
 Uchwała Nr IX/38/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-06-01 21:42:01 | Data modyfikacji: 2015-06-01 21:43:27.
 Uchwała Nr IX/39/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano pordukcji rolnej

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-06-01 21:48:45.
  Uchwała Nr IX/40/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/171/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso i terminów płatności dla inkasentów

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-06-01 21:53:09 | Data modyfikacji: 2015-06-01 21:55:35.
  Uchwała Nr IX/41/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-06-01 21:59:09.
  Uchwała Nr IX/42/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/13/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-06-01 22:02:18.
  Uchwała Nr IX/43/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-06-01 22:04:54.
  Uchwała Nr X/44/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/22/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2028

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-07-03 11:58:59 | Data modyfikacji: 2015-07-03 12:00:08.
  Uchwała Nr X/45/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-07-03 12:05:11.
  Uchwała Nr X/46/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-07-03 12:08:29.
 Uchwała Nr X/47/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Moskorzew z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-07-03 12:12:42.
 Uchwała Nr X/48/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/41/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-07-03 12:23:58.
  Uchwała Nr XI/49/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-09-03 08:41:23.
 Uchwała Nr XII/50/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/22/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2028

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-10-08 09:37:40 | Data modyfikacji: 2015-10-08 09:38:59.
 Uchwała Nr XII/51/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-10-08 09:45:10 | Data modyfikacji: 2015-10-08 09:45:53.
 Uchwała Nr XII/52/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 września 2015r. w sprawie zasad określania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moskorzew, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-10-08 09:56:31.
 Uchwała Nr XII/53/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 września 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-10-08 09:59:12.
 Uchwała Nr XIII/54/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2015-2019

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-11-05 11:25:18 | Data modyfikacji: 2015-11-05 11:28:19.
 Uchwała Nr XIII/55/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-11-05 11:29:56 | Data modyfikacji: 2015-11-05 11:32:24.
 Uchwała Nr XIII/56/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2015r. w sprawie skargi mieszkańca wsi Lubachowy Pana Marka Pustuła na działalność Wójta Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-11-26 09:12:34 | Data modyfikacji: 2017-05-19 10:10:16.
 Uchwała Nr XIV/57/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-12-01 13:46:40 | Data modyfikacji: 2015-12-01 13:51:10.
 Uchwała Nr XIV/58/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-12-01 13:53:55 | Data modyfikacji: 2015-12-01 13:54:30.
 Uchwała Nr XIV/59/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-12-01 13:57:48.
 Uchwała Nr XIV/60/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-12-01 14:00:09.
 Uchwała Nr XIV/61/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-12-01 14:02:16.
 Uchwała Nr XIV/62/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-12-01 14:05:40.
 Uchwała Nr XV/63/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-01-06 02:50:19 | Data modyfikacji: 2016-01-06 02:52:20.
 Uchwała Nr XV/64/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/22/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2028

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-01-06 02:56:44 | Data modyfikacji: 2016-01-06 02:57:11.
 Uchwała Nr XV/65/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Moskorzew na 2016 rok.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-01-06 03:00:46.
Data wprowadzenia: 2016-01-06 03:00:46
Opublikowane przez: Daniel Gardyjas