Od początu roku do dnia 31 stycznia
 Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 stycznia roku 2016

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2016-06-10 10:15:37.
 Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 stycznia roku 2016

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2016-06-10 10:17:03.
I Kwartał
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 marca roku 2016

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2016-06-10 10:19:35.
 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 marca roku 2016

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2016-06-10 10:27:52.
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2016-06-10 10:29:24.
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2016-06-10 10:31:38.
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec I kwartału 2016 roku

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2016-06-10 10:34:45.
II Kwartał

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 30 czerwca roku 2016 - Korekta nr 1

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 30 czerwca roku 2016

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016 - Korekta nr 1

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec II kwartału 2016r.

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-09-23 09:24:18 | Data modyfikacji: 2016-09-23 09:28:54.
III Kwartał

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 30 września roku 2016 - Korekta nr 2

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 30 września roku 2016

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec III kwartału 2016r.

Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od poczatku roku do końca III kwartału 2016

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-11-07 09:26:49 | Data modyfikacji: 2016-11-17 11:24:53.
IV Kwartał

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 grudnia roku 2016 - korekta nr 1

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 - korekta nr 1

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu za okres od początu roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2016 r. - korekta nr 1

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2016 r. - korekta nr 1

Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec IV kwartału 2016 roku

Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od poczatku roku do końca IV kwartału roku

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Urszula Caban | Data wprowadzenia: 2017-03-30 11:04:59.
 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za 2016 rok

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2017-06-28 08:37:01.
 Uchwała nr 40/2017 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2017-06-28 08:42:10.
Data wprowadzenia: 2017-06-28 08:42:10
Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska