Rejestr działalności regulowanej [PDF]

 

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-08-26 14:51:30 | Data modyfikacji: 2016-11-25 07:52:29.

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Nie wymaga uzyskania wpisu do rejestru prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Podmiot prowadzący taki punkt jest posiadaczem odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, prowadzącym zbieranie odpadów. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.


Sposób i miejsce złożenia dokumentów:


Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Moskorzew, Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew


Miejsce wydawania dokumentów:


Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru wydawane jest przez Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zamówień Publicznych.


Zaświadczenie zostaje wysłane drogą pocztową. Może je również odebrać osobiście przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona.


Wymagane dokumenty:


Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości sporządzony zgodnie z art. 9b, art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r,. poz. 888)


Wniosek ten powinien zawierać:


1.      firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,


2.      numer identyfikacji podatkowej (NIP),


3.      określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.


Do wniosku należy dołączyć :


1.Dowód wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej: 50,00 zł


2.Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie powinno zawierać nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.


3.  Pełnomocnictwo (jeśli przedsiębiorca występuje przez pełnomocnika).


Informacje o opłatach:


Przy składaniu wniosku należy załączyć dowód opłaty skarbowej za wpis do rejestru w wysokości 50,00zł lub w przypadku zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej dowód opłaty skarbowej w wysokości 25,00zł, płatne na konto: Urzędu Gminy Moskorzew BS Włoszczowa O/Chlewice nr rachunku: 33 8525 0002 0020 0200 0013 0009, z dopiskiem „opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej lub zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej" w kasie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem banku lub poczty.


Termin załatwienia sprawy:


Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydawane jest w terminie 7 dni. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.


Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.O wykreślenie z rejestru działalności regulowanej ubiega się przedsiębiorca, w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych na terenie Gminy Moskorzew, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności. Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwiania. Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową.


Wymagane dokumenty od wnioskodawcy:


-  Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierający:


a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy


b) numer identyfikacji podatkowej (NIP)


c) nr rejestrowy (nr wpisu)


-  Opłata skarbowa:


Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej


Opłacie podlega wydanie zaświadczenia o wykreślenie z rejestru - opłata skarbowa w wysokości 17 zł, termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku o wydanie zaświadczenia. W przypadku działania przez pełnomocnika – opłata 17zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).


Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.


Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie tutejszego urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Moskorzew BS Włoszczowa O/Chlewice nr rachunku: 33 8525 0002 0020 0200 0013 0009, z dopiskiem W przypadku występowania przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.


Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Moskorzew, Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew


Forma załatwienia:


-        Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej.


-        Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej.


Termin załatwienia sprawy:


W terminie 7 dni od złożenia wniosku


Podstawy prawne:


·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r,. poz. 735 ze zm.)


·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)


·         Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r,. poz. 888)


·         Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r,. poz. 162)


·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.)


·         Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r., poz. 10)

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2016-08-26 14:57:30 | Data modyfikacji: 2021-09-22 15:04:43.
Wnioski do pobrania

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Oświadczenie

Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-10-24 11:43:20 | Data modyfikacji: 2016-10-24 11:44:14.
Data wprowadzenia: 2016-10-24 11:43:20
Data modyfikacji: 2016-10-24 11:44:14
Opublikowane przez: Daniel Gardyjas