> Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej

 

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-08-26 14:51:30 | Data modyfikacji: 2016-11-25 07:52:29.

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości

 

I. Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2006r.ze. zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (01.01.2012r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250)”.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:
1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

II. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r. Nr 250).
4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-08-26 14:57:30 | Data modyfikacji: 2016-08-26 15:10:39.
Wnioski do pobrania

Wzór - Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Wzór - Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2016-10-24 11:43:20 | Data modyfikacji: 2016-10-24 11:44:14.
Data wprowadzenia: 2016-10-24 11:43:20
Data modyfikacji: 2016-10-24 11:44:14
Opublikowane przez: Daniel Gardyjas
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl