I Kwartał

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 marca roku 2018 - Korekta nr 1

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 marca roku 2018

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku - Korekta 1

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 - korekta 1

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec I kwartału 2018 roku

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:47:23.
II Kwartał

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 30 czerwca roku 2018

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 30 czerwca roku 2018

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2018r.

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec II kwartału 2018r.

 

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-08-09 13:39:08.
III Kwartał

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec III kwartału 2018

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-11-13 12:49:17.
IV Kwartał

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2018 r.

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2018 r.

Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec IV kwartału 2018 roku

Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału 2018

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-03-20 08:51:19.
Data wprowadzenia: 2019-03-20 08:51:19
Opublikowane przez: Krystian Wójcik