> 2019 r.

2019 r.

Uchwała Nr V/22/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2028

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:27:55.

Uchwała Nr V/23/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2019 rok.

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:36:51.
 
Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:24:59 | Data modyfikacji: 2019-02-05 13:25:22.
 
Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie : ustanowienia Wieloletniego programu osłonowego gminy Moskorzew „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023”.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:39:57 | Data modyfikacji: 2019-02-05 13:40:13.
 
Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:47:29 | Data modyfikacji: 2019-02-05 13:47:46.
 
Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:04:14 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:05:39.
 
Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:07:40 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:05:39.
 
Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwa1y NR XXXVI/174/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 r. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:59:12 | Data modyfikacji: 2019-02-05 15:00:52.
 
Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 15:04:07 | Data modyfikacji: 2019-02-05 15:00:52.
 
Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectw Gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 15:12:42 | Data modyfikacji: 2019-02-05 15:00:52.
 
Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 15:15:27 | Data modyfikacji: 2019-03-26 09:33:24.
 
Uchwala Nr V/33/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 15:19:59 | Data modyfikacji: 2019-03-26 09:33:24.
 
Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-03-26 09:32:55 | Data modyfikacji: 2019-03-26 13:21:08.
 
Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-03-26 13:19:16 | Data modyfikacji: 2019-03-26 13:19:41.
 
Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:04:56 | Data modyfikacji: 2019-04-05 13:17:51.
 
Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze W placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:11:49 | Data modyfikacji: 2019-04-05 13:18:01.
 
Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:20:23 | Data modyfikacji: 2019-04-05 13:24:25.
 
Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały określającej podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:24:58 | Data modyfikacji: 2019-04-05 13:24:25.
 
Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:32:04 | Data modyfikacji: 2019-04-05 13:35:25.
 
Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:43:46 | Data modyfikacji: 2019-04-05 13:35:25.
 
Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej, położonej w miejscowości Chlewska Wola

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:49:06 | Data modyfikacji: 2019-04-05 13:35:25.
 
Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej Nr 10/1

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:54:07 | Data modyfikacji: 2019-04-05 13:56:15.
 
Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:06:59 | Data modyfikacji: 2019-04-05 13:56:15.
 
Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:17:03 | Data modyfikacji: 2019-04-05 14:17:33.
 
Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmiany terminu wejścia w życie uchwały Nr V/25/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29.01.2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:19:51 | Data modyfikacji: 2019-04-05 14:17:33.
 
Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: obniżenia wskaźników procentowych wpływających na wysokość dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:23:28 | Data modyfikacji: 2019-04-05 14:17:33.
 
Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew na rok 2019

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:40:25 | Data modyfikacji: 2019-04-05 14:17:33.
 
Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:49:16 | Data modyfikacji: 2019-04-05 14:50:50.
 
Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:28:45 | Data modyfikacji: 2019-05-07 14:53:57.
 
Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:40:12 | Data modyfikacji: 2019-05-07 14:53:30.
 
Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:53:09 | Data modyfikacji: 2019-05-07 15:15:14.
 
Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-07 15:02:19 | Data modyfikacji: 2019-05-07 15:15:14.
 
Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Wiejskiego Centrum Kulturalno- Turystycznego w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-07 15:08:02 | Data modyfikacji: 2019-05-07 15:15:14.
 
Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Gminy Moskorzew do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-07 15:21:15 | Data modyfikacji: 2019-05-08 08:51:31.
 
Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-07 15:26:13 | Data modyfikacji: 2019-05-08 08:51:25.
 
Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-08 07:54:44 | Data modyfikacji: 2019-05-08 08:51:19.
 
Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/162/06 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 października 2006 oraz Statutu Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-08 07:59:27 | Data modyfikacji: 2019-05-08 07:59:47.
 
Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-08 08:06:21 | Data modyfikacji: 2019-05-08 08:51:02.
 
Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, emerytów i rencistów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-08 08:20:35 | Data modyfikacji: 2019-05-08 08:21:23.
 
Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-08 08:32:28 | Data modyfikacji: 2019-05-08 08:21:23.
 
Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-08 08:43:38 | Data modyfikacji: 2019-05-08 08:50:48.
 
Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form kształcenia nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, ustalenia specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-08 08:48:03 | Data modyfikacji: 2019-05-08 08:50:48.
 
Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:00:51 | Data modyfikacji: 2019-07-10 10:02:51.
 
Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:06:51 | Data modyfikacji: 2019-07-10 10:08:13.
 
Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Moskorzew wotum zaufania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:12:02 | Data modyfikacji: 2019-07-10 10:08:13.
 
Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za rok 2018

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:14:44 | Data modyfikacji: 2019-07-10 10:08:13.
 
Uchwała nr IX/68/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moskorzew z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:17:09 | Data modyfikacji: 2019-07-10 10:08:13.
 
Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:19:43 | Data modyfikacji: 2019-07-10 10:08:13.
 
Uchwała nr IX/70/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:21:48 | Data modyfikacji: 2019-07-10 10:08:13.
 
Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Moskorzew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:33:57 | Data modyfikacji: 2019-07-10 10:08:13.
 
Uchwała nr IX/72/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:40:26 | Data modyfikacji: 2019-07-10 10:08:13.
 
Uchwała nr IX/73/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku wypłatę dodatku energetycznego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:43:01 | Data modyfikacji: 2019-07-10 10:08:13.
 
Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:47:27 | Data modyfikacji: 2019-07-10 10:08:13.
 
Uchwała nr IX/75/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wynajmu pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Moskorzewie z siedziba, w Chlewicach na punkt apteczny.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:50:04 | Data modyfikacji: 2019-07-10 10:08:13.
 
Uchwała nr X/76/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:54:55 | Data modyfikacji: 2019-07-10 10:08:13.
 
Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:57:34 | Data modyfikacji: 2019-07-10 10:08:13.
Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:57:34
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl