> 2019 r.

2019 r.

Uchwała Nr V/22/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2028

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:27:55.

Uchwała Nr V/23/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2019 rok.

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:36:51.
 
Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:24:59 | Data modyfikacji: 2019-02-05 13:25:22.
 
Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie : ustanowienia Wieloletniego programu osłonowego gminy Moskorzew „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023”.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:39:57 | Data modyfikacji: 2019-02-05 13:40:13.
 
Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:47:29 | Data modyfikacji: 2019-02-05 13:47:46.
 
Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:04:14 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:05:39.
 
Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:07:40 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:05:39.
 
Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwa1y NR XXXVI/174/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 r. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:59:12 | Data modyfikacji: 2019-02-05 15:00:52.
 
Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 15:04:07 | Data modyfikacji: 2019-02-05 15:00:52.
 
Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectw Gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 15:12:42 | Data modyfikacji: 2019-02-05 15:00:52.
 
Uchwałą nr V/32/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 15:15:27 | Data modyfikacji: 2019-02-05 15:16:48.
 
Uchwala Nr V/33/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 15:19:59 | Data modyfikacji: 2019-02-05 15:16:48.
Data wprowadzenia: 2019-02-05 15:19:59
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl