Uchwała Nr V/22/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2028

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:27:55.

Uchwała Nr V/23/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2019 rok.

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:36:51.
 Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:24:59 | Data modyfikacji: 2019-02-05 13:25:22.
 Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie : ustanowienia Wieloletniego programu osłonowego gminy Moskorzew „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023”.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:39:57 | Data modyfikacji: 2019-02-05 13:40:13.
 Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:47:29 | Data modyfikacji: 2019-02-05 13:47:46.
 Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:04:14 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:05:39.
 Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:07:40.
 Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwa1y NR XXXVI/174/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 r. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:59:12 | Data modyfikacji: 2019-02-05 15:00:52.
 Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 15:04:07.
 Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectw Gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 15:12:42.
 Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 15:15:27 | Data modyfikacji: 2019-03-26 09:33:24.
 Uchwala Nr V/33/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-05 15:19:59.
 Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-03-26 09:32:55 | Data modyfikacji: 2019-03-26 13:21:08.
 Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-03-26 13:19:16 | Data modyfikacji: 2019-03-26 13:19:41.
 Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:04:56 | Data modyfikacji: 2019-04-05 13:17:51.
 Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze W placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:11:49 | Data modyfikacji: 2019-04-05 13:18:01.
 Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:20:23 | Data modyfikacji: 2019-04-05 13:24:25.
 Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały określającej podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:24:58.
 Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:32:04 | Data modyfikacji: 2019-04-05 13:35:25.
 Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:43:46.
 Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej, położonej w miejscowości Chlewska Wola

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:49:06.
 Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej Nr 10/1

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:54:07 | Data modyfikacji: 2019-04-05 13:56:15.
 Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:06:59.
 Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:17:03 | Data modyfikacji: 2019-04-05 14:17:33.
 Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmiany terminu wejścia w życie uchwały Nr V/25/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29.01.2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:19:51.
 Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: obniżenia wskaźników procentowych wpływających na wysokość dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:23:28.
 Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew na rok 2019

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:40:25.
 Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:49:16 | Data modyfikacji: 2019-04-05 14:50:50.
 Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:28:45 | Data modyfikacji: 2019-05-07 14:53:57.
 Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:40:12 | Data modyfikacji: 2019-05-07 14:53:30.
 Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:53:09 | Data modyfikacji: 2019-05-07 15:15:14.
 Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-07 15:02:19.
 Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Wiejskiego Centrum Kulturalno- Turystycznego w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-07 15:08:02.
 Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Gminy Moskorzew do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-07 15:21:15 | Data modyfikacji: 2019-05-08 08:51:31.
 Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-07 15:26:13 | Data modyfikacji: 2019-05-08 08:51:25.
 Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-08 07:54:44 | Data modyfikacji: 2019-05-08 08:51:19.
 Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/162/06 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 października 2006 oraz Statutu Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-08 07:59:27 | Data modyfikacji: 2019-05-08 07:59:47.
 Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-08 08:06:21 | Data modyfikacji: 2019-05-08 08:51:02.
 Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, emerytów i rencistów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-08 08:20:35 | Data modyfikacji: 2019-05-08 08:21:23.
 Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-08 08:32:28.
 Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-08 08:43:38 | Data modyfikacji: 2019-05-08 08:50:48.
 Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form kształcenia nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, ustalenia specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-08 08:48:03.
 Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:00:51 | Data modyfikacji: 2019-07-10 10:02:51.
 Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:06:51 | Data modyfikacji: 2019-07-10 10:08:13.
 Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Moskorzew wotum zaufania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:12:02.
 Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za rok 2018

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:14:44.
 Uchwała nr IX/68/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moskorzew z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:17:09.
 Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:19:43.
 Uchwała nr IX/70/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:21:48.
 Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Moskorzew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:33:57.
 Uchwała nr IX/72/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:40:26.
 Uchwała nr IX/73/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku wypłatę dodatku energetycznego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:43:01.
 Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:47:27.
 Uchwała nr IX/75/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wynajmu pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Moskorzewie z siedziba, w Chlewicach na punkt apteczny.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:50:04.
 Uchwała nr X/76/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:54:55.
 Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-10 10:57:34.
 Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:22:27 | Data modyfikacji: 2019-07-29 10:23:10.
 Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:26:59 | Data modyfikacji: 2019-07-29 10:28:45.
 Uchwała nr XI/80/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:32:39.
 Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia19 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych przyznanych pod warunkiem zwrotu - pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki okresowe i celowe

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:35:43.
 Uchwała nr XI/82/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:39:17 | Data modyfikacji: 2019-07-29 11:15:54.
 Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:40:57 | Data modyfikacji: 2019-07-29 11:16:08.
 Uchwała nr XI/84/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:43:11.
 Uchwała nr XI/85/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/58/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/162/06 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 października 2006 oraz Statutu Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:46:05 | Data modyfikacji: 2019-07-29 11:18:00.
 Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania komisji skarg, wniosków i petycji

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:49:35.
 Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/2019 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Moskorzew do Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej We Włoszczowie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:51:24.
 Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2019

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:53:30.
 Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/2019

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:56:57.
 Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/2019

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:59:11.
 Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu dofinansowania form kształcenia nauczycieli

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-29 11:01:09.
 Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moskorzew na rok 2019

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-29 11:05:10.
 Uchwała Nr XI/93/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/38/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29.03.2019 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-29 11:07:00.
 Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Gminy Moskorzew na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2019-07-29 11:09:36 | Data modyfikacji: 2019-07-29 12:13:06.
 Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-10-08 10:43:04 | Data modyfikacji: 2019-10-08 10:52:35.
 Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Moskorzew w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-10-08 10:54:37.
 Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/43/2019 Rady Gminy Moskorzew dnia 29 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej Nr 10/1

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2019-10-08 11:01:46 | Data modyfikacji: 2019-10-08 11:02:03.
 Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/73/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-10-08 11:04:06 | Data modyfikacji: 2019-10-08 11:14:29.
 Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/82/2019 Rady Gminy Moskorzew w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-10-08 11:16:18.
 Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-10-08 11:19:00.
 Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 Września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-10-08 11:21:44.
 Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-11-13 14:55:45.
 Uchwała Nr XIII/103/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-11-13 15:04:11.
 Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-11-13 15:07:59.
 Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Insurekcji Kościuszkowskiej w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-11-13 15:10:52.
 Uchwała Nr XIV/106/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Moskorzew w 2020 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-12-09 09:56:31 | Data modyfikacji: 2019-12-09 09:57:01.
 Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Moskorzew w 2020 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-12-09 09:57:49.
 Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:05:25.
 Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą - Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „ONLINE”

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:06:46.
 Uchwała Nr XIV/110/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą - Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:10:28.
 Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:13:07 | Data modyfikacji: 2019-12-09 10:24:21.
 Uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:16:05 | Data modyfikacji: 2019-12-09 10:25:40.
 Uchwała Nr XIV/113/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Tarnawa - Góra z dnia 19.09.2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:17:17 | Data modyfikacji: 2019-12-09 10:28:36.
 Uchwała Nr XV/114/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-12-24 09:01:54 | Data modyfikacji: 2019-12-24 09:02:14.
 Uchwała Nr XV/115/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-12-24 09:07:11 | Data modyfikacji: 2019-12-24 09:07:25.
 Uchwała Nr XVI/116/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-01-08 10:34:15 | Data modyfikacji: 2020-01-08 10:52:12.
 Uchwała Nr XVI/117/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu "Gminy Moskorzew na 2020 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-01-08 10:48:07 | Data modyfikacji: 2020-01-08 11:09:46.
 Uchwała Nr XVI/118/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XHI/104/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-01-08 12:10:25.
 Uchwała Nr XVI/119/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-01-08 12:16:06.
 Uchwała Nr XVI/120/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Moskorzew na 2020 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-01-08 12:29:05.
 Uchwała Nr XVI/121/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-01-08 12:32:47 | Data modyfikacji: 2020-01-08 12:45:11.
 Uchwała Nr XVI/122/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-01-08 12:52:34 | Data modyfikacji: 2020-01-08 12:57:40.
Data wprowadzenia: 2020-01-08 12:52:34
Data modyfikacji: 2020-01-08 12:57:40
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Krystian Wójcik