Uchwała Nr XXV/173/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-01-04 14:12:49.
 Uchwała Nr XXV/172/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Moskorzew na 2021 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-01-04 14:02:48.
 Uchwała Nr XXV/171/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2021 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-01-04 13:39:59 | Data modyfikacji: 2021-01-04 13:43:29.
 Uchwała Nr XXV/170/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2021-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2021-01-04 13:48:14.
 Uchwała Nr XXIV/169/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-12-02 09:14:09 | Data modyfikacji: 2020-12-02 09:15:42.
 Uchwała Nr XXIV/168/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-12-02 09:08:26.
 Uchwała Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Moskorzew w 2021 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-12-02 08:56:59 | Data modyfikacji: 2020-12-02 08:58:48.
 Uchwała Nr XXIV/166/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Moskorzew w 2021 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-12-02 08:49:31.
 Uchwała Nr XXIV/165/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-12-02 08:38:48 | Data modyfikacji: 2020-12-02 08:43:49.
 Uchwała Nr XXIII/164/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-10-06 10:56:07.
 Uchwała Nr XXIII/163/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-10-06 10:41:17 | Data modyfikacji: 2020-10-06 10:51:12.
 Uchwała Nr XXIII/162/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-10-06 10:31:17.
 Uchwała Nr XXIII/161/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-10-06 10:06:08.
 Uchwała Nr XXIII/160/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-10-06 09:55:45 | Data modyfikacji: 2020-10-06 09:56:06.
 Uchwała Nr XXIII/159/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-10-06 09:39:36 | Data modyfikacji: 2020-10-06 09:40:02.
 Uchwała Nr XXIII/158/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-10-06 09:34:20.
 Uchwała Nr XXIII/157/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-10-06 09:29:52 | Data modyfikacji: 2020-10-06 09:31:29.
 Uchwała Nr XXII/156/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-09-28 15:31:45 | Data modyfikacji: 2020-10-06 09:29:13.
 Uchwała Nr XXII/155/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-09-28 15:26:53 | Data modyfikacji: 2020-09-28 15:27:18.
 Uchwała Nr XXI/154/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-07-06 13:04:47.
 Uchwała Nr XXI/153/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moskorzew z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-07-06 12:54:18.
 Uchwała Nr XXI/152/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za rok 2019

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-07-06 12:50:55.
 Uchwała Nr XXI/151/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójta Gminy Moskorzew wotum zaufania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-07-06 12:48:32.
 Uchwała Nr XXI/150/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-07-06 12:44:40 | Data modyfikacji: 2020-07-06 12:45:15.
 Uchwała Nr XXI/149/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2020-07-06 12:35:43 | Data modyfikacji: 2020-07-06 12:40:02.
 Uchwała Nr XX/148/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-06-04 10:14:05.
 Uchwała Nr XX/147/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Moskorzew lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-06-04 09:56:27 | Data modyfikacji: 2020-06-04 09:58:25.
 Uchwała Nr XX/146/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej del. do Prokuratury Okręgowej W Kielcach na uchwałę Nr XXXIV/166/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 lutego 2011 roku

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-06-04 09:40:43.
 Uchwała Nr XX/145/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej del. do Prokuratury Okręgowej w Kielcach na uchwałę Nr V/22/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-06-04 09:33:03 | Data modyfikacji: 2020-06-04 09:35:04.
 Uchwała Nr XX/144/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-06-04 09:21:27.
 Uchwała Nr XX/143/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/121/2019

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-06-04 08:59:52 | Data modyfikacji: 2020-06-04 09:01:59.
 Uchwała Nr XX/142/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIII/108/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Moskorzew, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasadach korzystania z tych obiektów

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-06-04 08:36:44 | Data modyfikacji: 2020-06-04 08:53:23.
 Uchwała Nr XX/141/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-06-04 08:28:52 | Data modyfikacji: 2020-06-04 08:31:10.
 Uchwała Nr XX/140/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-06-04 07:39:40.
 Uchwała Nr XIX/139/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form kształcenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-04-22 13:57:09.
 Uchwała Nr XIX/138/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-04-22 13:53:25.
 Uchwała Nr XIX/137/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-04-22 13:49:42.
 Uchwała Nr XIX/136/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-04-22 13:44:28 | Data modyfikacji: 2020-04-22 13:45:59.
 Uchwała Nr XIX/135/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-04-22 13:39:13 | Data modyfikacji: 2020-04-22 13:41:08.
 Uchwała Nr XVIII/134/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-27 09:29:05 | Data modyfikacji: 2020-02-27 09:29:18.
 Uchwała Nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-27 09:17:21.
 Uchwała Nr XVIII/132/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew" w 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-02-27 09:08:44 | Data modyfikacji: 2020-02-27 09:08:59.
 Uchwała Nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, będących w zarządzenie Gminy Moskorzew na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-27 08:15:01.
 Uchwała Nr XVIII/130/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Moskorzew na lata 2020-2024

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-27 08:10:58.
 Uchwała Nr XVIII/129/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-27 08:05:50.
 Uchwała Nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 lutego 2020 w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-27 08:02:14.
 Uchwała Nr XVIII/127/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-27 07:57:02 | Data modyfikacji: 2020-02-27 08:02:58.
 Uchwała Nr XVIII/126/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-26 13:44:33 | Data modyfikacji: 2020-02-27 07:49:35.
 Uchwała Nr XVII/125/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:29:13 | Data modyfikacji: 2020-01-16 15:29:32.
 Uchwała Nr XVII/124/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjne - wypoczynkowe

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:25:05.
 Uchwała Nr XVII/123/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:22:25 | Data modyfikacji: 2020-01-16 15:23:31.
Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:22:25
Data modyfikacji: 2020-01-16 15:23:31
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Krystian Wójcik