> Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Moskorzew

Kierownik GOPS: Lidia Szymkiewicz

Miejscowość: Moskorzew
Adres: 42
Poczta: 29-130 Moskorzew
Województwo: Świętokrzyskie
Powiat: włoszczowski

Telefon:

034 3542003

 gops_moskorzew@poczta.onet.pl

Zakres działania:


 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie :
 
- uchwały Gminnej Rady Narodowej w Moskorzewie z dnia 27 marca 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie,
- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64 póz. 593/
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych / Dz. U. Nr 228, póz.2255 z póz. zm./
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, póz. 1591 z póz. zm. /
- innych właściwych aktów prawnych

Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową tworzoną przez Gminę Moskorzew i jej podlegającą.
Teren Gminy Moskorzew jest obszarem działania Ośrodka.

Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka pełni Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Ośrodek określa kierunki działania i zadania w zakresie pomocy społecznej na swoim terenie, realizuje zadania zlecone przez Wojewodę, zadania własne gminy i zadania własne o charakterze obowiązkowym.

Szczegółowy zakres działalności w załaczniku.

Do zadań Ośrodka należą :
1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej.
2. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
3. Koordynowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w § 5 ust. 4 Statutu.
4. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń pomocy społecznej.
5. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
6. Praca socjalna - rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
7. Przyjmowanie i kompletowanie dokumentacji oraz wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń rodzinnych.

 

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Data wprowadzenia: 2009-06-19 09:51:04 | Data modyfikacji: 2017-02-09 08:56:28.
Data wprowadzenia: 2009-06-19 09:51:04
Data modyfikacji: 2017-02-09 08:56:28
Opublikowane przez: Daniel Gardyjas
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Moskorzew
ul. Moskorzew 42
29-130
Wójt Gminy
Andrzej Walasek
Kontakt:
Tel: (+48 34) 35-42-003
Fax: (+48 34) 35-42-003
e-mail: sekretariat@moskorzew.pl