I kwartał

Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022

Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2022-05-09 12:46:17.
II kwartał

Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022

Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2022-08-08 14:08:30.
III kwartał

Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022

Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2022-11-08 09:03:03.
IV kwartał

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Rb-N sprawozdanie kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2022r.

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2022 roku

Bilans jednostki budżetowej [Gmina Moskorzew]

Rachunek zysków i strat jednostki [Gmina Moskorzew]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki [Gmina Moskorzew]

Informacja dodatkowa [Gmina Moskorzew]

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu [Gmina Moskorzew]

Bilans jednostki budżetowej [Urząd Gminy Moskorzew]

Bilans z wykonania budżetu [Urząd Gminy Moskorzew]

Rachunek zysków i strat jednostki [Urząd Gminy Moskorzew]

Informacja dodatkowa [Urząd Gminy Moskorzew]

Bilans jednostki budżetowej [GOPS Moskorzew]

Rachunek zysków i strat jednostki [GOPS Moskorzew]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki [GOPS Moskorzew]

Informacja dodatkowa [GOPS Moskorzew]

Bilans jednostki budżetowej [ZPO Chlewice]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki [ZPO Chlewice]

Rachunek zysków i strat jednostki [ZPO Chlewice]

Informacja dodatkowa [ZPO Chlewice]

Bilans jednostki budżetowej [ZPO Moskorzew]

Rachunek zysków i strat jednostki [ZPO Moskorzew]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki [ZPO Moskorzew]

Informacja dodatkowa [ZPO Moskorzew]

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2023-04-28 10:34:11 | Data modyfikacji: 2023-04-28 10:34:26.
 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moskorzew za 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2023-05-30 15:17:29 | Data modyfikacji: 2023-05-30 15:17:59.
 Wykonanie budżetu za 2022 r.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2023-05-31 15:06:25 | Data modyfikacji: 2023-05-31 18:23:31.
Data wprowadzenia: 2023-05-31 15:06:25
Data modyfikacji: 2023-05-31 18:23:31
Opublikowane przez: Krystian Wójcik