Uchwała Nr LII/324/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. ze zmianami w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest rożny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-05-08 12:36:05.
 Uchwała Nr LII/323/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 kwietnia. 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/297/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-05-08 12:32:43.
 Uchwała Nr LII/322/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Moskorzew do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-05-08 12:28:29.
 Uchwała Nr LII/321/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-05-08 12:24:38.
 Uchwała Nr LII/320/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moskorzew na 2023 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-05-08 12:14:59.
 Uchwała Nr LII/319/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2023-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-05-08 12:07:35.
 Uchwała Nr LI/318/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew na 2023 rok"

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-04-11 15:27:15.
 Uchwała Nr LI/317/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-04-11 15:25:27.
 Uchwała Nr LI/316/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/206/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-04-11 15:22:12.
 Uchwała Nr LI/315/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/208/2021 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-04-11 15:19:33.
 Uchwała Nr LI/314/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. ze zmianami w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-04-11 15:17:44.
 Uchwała Nr LI/313/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form kształcenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-04-11 15:06:03.
 Uchwała Nr LI/312/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-04-11 15:03:43.
 Uchwała Nr LI/311/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2024 i 2025

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-04-11 15:01:16.
 Uchwała Nr LI/310/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moskorzew na 2023 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-04-11 14:55:27 | Data modyfikacji: 2023-04-11 14:55:50.
 Uchwała Nr LI/309/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2023-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-04-11 14:48:16 | Data modyfikacji: 2023-04-11 14:48:45.
 Uchwała Nr L/308/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-02-28 11:50:05.
 Uchwała Nr L/307/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-02-28 11:48:38.
 Uchwała Nr XLIX/306/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wezwania wszystkich polskich gmin do podjęcia uchwały przeciwko totalitaryzmowi

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:57:18.
 Uchwała Nr XLIX/305/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030”

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:44:31 | Data modyfikacji: 2023-02-21 13:49:44.
 Uchwała Nr XLIX/304/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:21:31 | Data modyfikacji: 2023-02-21 13:22:20.
 Uchwała Nr XLIX/303/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:18:35.
 Uchwała Nr XLIX/302/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:16:07.
 Uchwała Nr XLIX/301/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moskorzew na 2023 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:10:32.
 Uchwała Nr XLIX/300/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2023-2028

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:03:24 | Data modyfikacji: 2023-02-21 13:04:07.
Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:03:24
Data modyfikacji: 2023-02-21 13:04:07
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Krystian Wójcik