Informacja dla pacjentów POZ

Szanowni Państwo!


Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że po 1 stycznia 2015 r. świadczeń medycznych będą udzielać wszystkie gabinety lekarza POZ.

Informacja o miejscach udzielania świadczeń lekarza POZ.

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 1 stycznia 2015 r., od godz. 15.00 uruchamia specjalną, bezpłatną infolinię, pod którą można uzyskać informację na temat gabinetów lekarza POZ, które będą przyjmować pacjentów w 2015 r. W razie jakichkolwiek problemów z odnalezieniem najbliższej placówki udzielającej świadczeń z zakresu lekarza POZ można dzwonić pod numer 0 800 060 213 (z telefonów komórkowych bez zera). Pracownicy Funduszu będą udzielać informacji całodobowo.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wojewoda Świętokrzyski | Data wprowadzenia: 2015-01-08 09:24:55 | Data modyfikacji: 2015-01-08 09:28:31.
OGŁOSZENIE - zwrot podatku akcyzowego dla
rolników

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury.


W 2017 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie: od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r..


Producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub / i kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. od 31 lipca 2017 r.. W ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017r.


Pobierz wniosek

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2017-08-22 09:00:14 | Data modyfikacji: 2017-08-22 09:02:30.
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Moskorzew na
okres 3 lat
 Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-06-25 14:49:11.
Ogłoszenie - zwrot podatku akcyzowego
 Pobierz w formacie PDF

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-07-25 08:04:02.
Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu
partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie
Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „e-Pracownie WŚ”).


Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej w 79 pracowniach komputerowych w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie, znajdujących się na obszarach wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych. Realizacja celu nastąpi poprzez wyposażenie lub doposażenie pracowni komputerowych w szkołach, w nowoczesny sprzęt informatyczny i oprogramowanie systemowe (system operacyjny z oprogramowaniem antywirusowym) oraz pakietami biurowymi.

Realizacja projektu w partnerstwie jest uzasadniona pod względem organizacyjnym i finansowym. Zapewnia jednolitość i kompleksowość przyjętego i rozwiązania, a także efekt skali i synergii. Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu partnerskiego są niższe w porównaniu do kosztów przygotowywania indywidualnie przez każdego z Partnerów.

Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, jest Województwo Świętokrzyskie.

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-07-25 10:54:30 | Data modyfikacji: 2018-07-25 10:56:23.
Data wprowadzenia: 2018-07-25 10:54:30
Data modyfikacji: 2018-07-25 10:56:23
Opublikowane przez: Krystian Wójcik